Algemene voorwaarden

Zeeland Bedrijfswagens V.O.F.,
hierna te noemen: ‘verkoper’, ‘reparateur’ of ‘verkoper/reparateur’.

Koop en verkoop

ARTIKEL 1 – DE AANBIEDING


De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig
indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST


De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval
opgenomen: de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
toebehoren;
-de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
-de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
van die auto;
-de afleveringskosten van de auto;
-de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
-de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

  1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als
gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde 
wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of
 importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe
auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het
recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door
de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

ARTIKEL 6 – DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

  1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de
verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

  2. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft
afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie
weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet
worden doorberekend.

  3. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden
schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringsdatum heeft de
koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

  4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de
kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te
ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is
overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben
partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling
dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen
leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van
overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
 ontbinden.

Reparatie en onderhoud

ARTIKEL 7 – DE OPDRACHT

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt
eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een
schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 8 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

ARTIKEL 9 – DE REKENING

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 10 – STALLINGSKOSTEN

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf
gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens
stallingskosten in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – RETENTIERECHT


De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
geheel voldoet;
-de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden
aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting op een derdenrekening.

ARTIKEL 12 – VERVANGEN ONDERDELEN


De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft
verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 13 – SCHADETAXATIE


Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de
werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Algemene bepalingen

ARTIKEL 14 – DE BETALING


  1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn
 brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de
onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan:
bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur
aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
  2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de
wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de
maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand
aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een
voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend
zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling
komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

  3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk
een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.

  4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN


Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot
verkoper/reparateur te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Zie voor betalingstermijnen artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Dit artikel laat eventuele aanspraken en rechten gebaseerd op het consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek onverlet.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD


De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als
houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor
aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen
worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt met verkoper/reparateur. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gedateerd en zijn ondertekend.